Extraholidays.net

The Professional Travel Agency

ฉลองปีใหม่ 2558...มรดกโลกอวตารจางเจียเจี้ย (TG) 28,900

ฉลองปีใหม่ 2558...มรดกโลกอวตารจางเจียเจี้ย
บินตรงฉางซา 5 วัน 4 คืน โดยการบินไทย พักหรู 5 ดาว
เที่ยวครบไฮไลท์ เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน ลำธารจินเปียนซี
สวนจอมพลเฮ่อหลง ภาพเขียนสิบลี้ ถ้ำประตูสวรรค์
ชมอลังการ โชว์เสน่ห์ตะวัน (เหม่ยลี่เจียงซี)
กำหนดเดินทาง
:
วันที่ 31 ธํนวาคม - 4 มกราคม 2558
ราคาท่านละ:
28,900.-

ราคานี้รวมภาษีสนามบิน+วีซ่าแล้วนะคะ

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซา


12.30    คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาเตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ ท่าน (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ของเหลวนำขึ้นเครื่อง  ทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสด ที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว  ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 

14.50   
  เดินทางสู่เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ TG 616 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)   เวลาที่เมืองจีนเร็วกว่าไทย 1 ชม

18.45  
  เดินทางถึง สนามบินฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานด้วย มีคำกล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหาร  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ที่พักเมืองฉางซา CHANGSHA PREESS RESORT HOTEL www.preess.com/main.asp หรือเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่สอง     ฉางซา – อุทยานจางเจียเจี้ย – ภาพเขียน 10 ลี้ (รวมรถไฟเล็ก) – ลำธารแส้ม้าทอง – ร้า


เช้า       บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองจางเจียเจี้ย” ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ และมีทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งภายในอุทยานแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลำธาร สระน้ำและน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศ ให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จากองค์การ UNESCO

เที่ยง       
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหารนำท่านสู่อุทยานเทียนจื่อซาน ชมทิวทัศน์ “ภาพเขียน 10 ลี้” (นั่งรถรางไฟฟ้าไป-กลับ) ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซั่วเซี่ยวี่ เป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนียภาพงดงามแห่งหนึ่ง มียอดเขาแปลกพิสดาร และหินยักษ์ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 ลูก  และให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ นำท่านชม “ลำธารจินเปียนซี  หรือลำธารแส้ม้าทอง” ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะทางยาว 7.5 ก.ม. ลำธารจินเปียนซี มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจำนวนมาก เช่น ผาแส้ม้าทอง ผาอรหันต์เมาเหล้า ผาช่วยมารดาลอดสี่ทวาร ฯลฯ ทั้งยังมีต้นไม้ใหญ่น้อยประดับประดาดูสวยงามเหมือนเดินเที่ยวเล่นอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย  นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเม็ดทราย จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่าจิตรกรรมภาพเม็ดทรายที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัล และการยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก  นำท่านสู่ “ร้านชาอันลื่อชื่อ” ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย

ค่ำ 
   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก ที่พักเมืองจางเจียเจี้ย  SANTA DAMINGA HOTEL www.sdghotel.com หรือเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่สาม    ภูเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง (รวมลิฟท์แก้วไป่หลง+กระเช้า)-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณบัวหิมะ – หยกจีน – โชว์เสน่ห์ตะวัน (เหม่ยลี่เจียงซี)


เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่อุทยานจางเจียเจี้ย เดินทางต่อโดยรถของอุทยานไปสู่สถานีลิฟท์แก้ว นำท่านขึ้นเขาด้วย “ลิฟท์แก้วไป่หลง” ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร เข้าสู่ เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี้ย ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ในภาพยนต์เรื่องอวตาร อุทยานจางเจียเจี้ยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงซึ่งวัดได้ถึง 1,250 เมตร ทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วย ชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึก และป่าหินในรูปลักษณะสวยงาม แปลกตาต่างๆกัน ชม “เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1)” ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา  ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ชื่อดังเรื่อง “อวตาร” ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจ มิรู้ลืม และยากที่จะหาคำมาบรรยายได้   จากนั้นชมทิวทัศน์อันสวยงามของ “สวนจอมพลเฮ่อหลง” ซึ่งมียอดเขาและหินแปลกตานับไม่ถ้วน โดยปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานานาพันธุ์ชมทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามแต่ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนและจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอีกด้วย  นำท่าน “นั่งกระเช้าลงจากภูเขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์)”   

เที่ยง     
   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหารนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ “ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ” ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุน ไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ”  จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งของฝากที่ “ร้านหยกจีน” ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน

ค่ำ  
  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม โชว์เสน่ห์ตะวัน (เหม่ยลี่เจียงซี) เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่าที่มีความอลังการสวยงามด้วยแสง สี เสียง  เป็นการแสดงอยู่ในโรงละคร ประมาณ 1 ชม. ***โปรดทราบ เนื่องจากโชว์นางพญาจิ้งจอกขาวปิดการแสดงเพราะอากาศที่เย็นจัดและโรงละครอยู่กลางแจ้งทางจีนจึงของดการแสดงและ ทางผู้จัดรับผิดชอบโดยการจัดหาโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ขออภัยในความไม่สะดวก***  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก   ที่พักเมืองจางเจียเจี้ย  SANTA DAMINGA HOTEL www.sdghotel.com หรือเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่สี่    โรงงานผ้าไหม – ภูเขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ (นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลก) – ฉือลี่


เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชม “โรงงานผ้าไหม” ผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว และเป็นมันวาวสวยงาม เหมาะต่อการนำไปทอเป็นผืนผ้าพันธุ์ไหม ทั้งแบบใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม จึงเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและของใช้เอง   จากนั้นนำท่าน “นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดสูงสุดของ เขาเทียนเหมินซาน”ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานจางเจียเจี้ย สู่จุดสูงสุดของเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ท่านจะได้นั่งกระเช้าชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาที่สูงเสียดฟ้าและสวยงามแปลกตา นำท่านชมวิวทิวทัศน์ริมหน้าผาที่มองเห็นยอดเขาสลับซับซ้อนมากมาย นำท่านสู่ ทางเดินกระจก  นับเป็นจุดที่ผู้มาเยือนเทียนเหมินซานล้วนปรารถนาที่จะย่ำก้าว ซึ่งเป็นทางเดินแนบผา สร้างพื้นรองจากกระจก ที่มีความหนาราว 8 ซม. กว้าง 90 ซม. และยาวกว่า 60 เมตร ซึ่งผู้เดินจะรู้สึกเหมือนก้าวเท้าอยู่ในอากาศ ท่ามกลางกลุ่มเมฆที่ลอยอยู่รอบตัวและขุนเขา แม้จะน่าหวาดกลัว แต่ก็มีความปลอดภัย นำท่านชมเส้นทาง 99 โค้งสู่ เขาเทียนเหมิน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยของประเทศจีน ประตูสวรรค์นี้นี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงาม ซึ่งเคยมีชาวรัสเซีย ได้ขับเครื่องบินเล็ก ลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้ว

เที่ยง   
    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารมื้อพิเศษอาหารเกาหลีเหนือ หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่  ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ที่นำมาปรับเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่นเสื้อผ้า หมอน ผ้าขนหนู สบู่ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆอีกมากมายให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักเมือง CILI

ค่ำ
    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก   ที่พักเมืองฉือลี่   CILI HOTEL  www.cilihotel.com/ หรือเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่ห้า        ฉือลี่ – ฉางซา – วัดไคฟู – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา – สนามบินสุวรรณภูมิ


เช้า       บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา ( ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. )   นำท่านสู่ วัดไคฝูซื่อ  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางซา เริ่มสร้างในสมัย 5 ราชวงศ์ ระหว่างปีค.ศ. 907 - 925 ต่อมามีการบูรณะเสริมสร้างใหม่ในสมัยราชวงศ์ซ่งหมิงและชิง จนเป็นวัดใหญ่วัดหนึ่ง ปัจจุบันมีอุโบสถ วิหาร3 สมัย วิหารอนิรุทธเถระ และซุ้มประตูรอบๆ จัดสวยงามภายในมีศิลาจารึกลายพู่กันของพระเจ้ากวางสูแห่งราชวงศ์ชิง

เที่ยง      
  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “ถนนคนเดินหวงซิงลู่” เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดสำหรับเป็นของฝากและที่ระลึก  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.40  
   เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TG 617 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.45 
    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ


                                                                     

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม


Gallery

อัตราค่าบริการ


**หมายเหตุ - จำเป็นต้องมีการเข้าร้านต่างๆของรัฐบาลจีนด้วยนะคะ เช่น ร้านยาจีน บัวหิมะ ผ้าไหม ฯ เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของทางการท่องเที่ยวจีนให้บริษัทฯ ท่องเที่ยวเข้าค่ะ แต่ทางเราไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกค้าซื้อของ ทางบริษัทฯจะพยายามไม่พาท่านเข้าร้านบ่อยๆ และใช้เวลาไม่นานนะคะ

หมายเหตุ


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***)

อัตรานี้รวม


1.0 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป)
2.0 ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
3.0 ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ตามสายการบินกำหนด)**หากน้ำหนักเกินท่านรับผิดชอบเอง
4.0 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม


1.0 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2.0 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น, เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
3.0 ค่าทิปไกด์ , ทิปคนขับรถ วันละประมาณ 10 หยวน/คน/วัน , ทิปเด็กยกกระเป๋า ประมาณ 5 หยวน/ห้อง/โรงแรม

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคากรุ๊ปทัวร์ ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

การยกเลิก

1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการ บินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

ค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด

  1. เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า
  2. ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระ เต็ม ฉะนั้นท่านที่ไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้ เช่น ไม่สามารถเข้าร่วมรายการทัวร์ได้ตามวันและเวลา ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่านำเที่ยวสถานที่ โรงแรม จะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้

เอกสาร

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )
4. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ
4.1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่+ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
4.2 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
4.3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท


***กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม***

อัตราค่าวีซ่าด่วน


 

ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า (การขอวีซ่าจีนใช้เวลาประมาณ 4 วัน)
*** ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท ***
***ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท***

กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

บริษัทฯ มีประกันภัยทุกที่นั่ง ที่นั่งละ 1,000, 000 บาท

Fax สลิปโอนเงินมาที่ (+66) 2917 3478 และโทรยืนยันการโอนเงินที่ (+66) 2917 3490 หรือ Email :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เอกสารจัดส่งที่ EXTRA HOLIDAYS CO.,LTD. (บริษัท เอ็กซ์ตร้า ฮอลิเดย์ จำกัด)
100/2 Mu 7, SirinThep 9, Ratpattana Rd., Sapansung, Sapansung, Bangkok Thailand 10240
100/2 ศิรินเทพ 9 หมู่ 7 ถนนราษฏร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10240
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หมายเหตุ


• บริษัทสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางสายการบิน
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านการไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย

บัญชี

วีธีการชำระเงิน
ท่านสามารถทำการชำระเงินได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือทางตู้ ATM หรือเช็คสั่งจ่ายมายังบัญชีธนาคารด้านล่างนี้

หลังจากที่ท่านทำการชำระเงินแล้วกรุณา แฟกซ์เอกสารการโอนเงินมาที่หมายเลข 02-917-3478 หรือยืนยันการชำระที่หน้า ยืนยันการชำระเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 3-0326-7865-0
เช็คสั่งจ่ายในนาม:
บริษัท เอ็กซ์ตร้า ฮอลิเดย์ จำกัด
EXTRA HOLIDAYS CO.,LTD. 
ที่อยู่:
100/2 ศิรินเทพ 9 หมู่ 7 ถนนราษฏร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10240
ธนาคารกรุงเทพ ย่อยสยามแม็คโคร สาทร
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี: 074-0-08143-5
ชื่อบัญชี: นางสาววิภารัต เหล่าโภคทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย ย่อยช่องนนทรี
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี: 761-2-18154-8
ชื่อบัญชี: บริษัท เอ็กซ์ตร้า ฮอลิเดย์ จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ พระราม 4
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี: 035-2-37330-3
ชื่อบัญชี: นางสาววิภารัต เหล่าโภคทรัพย์
*ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จให้ต่อเมื่อได้รับการยืนยัน การชำระเงินจากท่าน แล้วเท่านั้น
**ราคาค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมการนำฝาก
***กรณีชำระค่าบริการเป็นเช็คสั่งจ่ายธนาคาร บริษัทฯ จะเปิด/ต่อบริการให้ท่าน เมื่อได้รับชำระเงินตามเช็ค เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 

ทัวร์จางเจียเจี้ยอัปเดจล่าสุด

ฉลองสงกรานต์ บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD)  ราคา: 26,900 ฉลองสงกรานต์ บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคา: 26,900
อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6...
ฉลองปีใหม่ 2558...มรดกโลกอวตารจางเจียเจี้ย (TG) 28,900 ฉลองปีใหม่ 2558...มรดกโลกอวตารจางเจียเจี้ย (TG) 28,900
ฉลองปีใหม่ 2558...มรดกโลกอวตารจางเจียเจี้ยบินตรงฉางซา 5...
บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย   5 วัน 4 คืน (FD) ราคาเริ่มต้น : 17,900 บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (FD) ราคาเริ่มต้น : 17,900
อวตารจางเจียเจี้ย บินตรงฉางซา 5 วัน 4 คืน...
บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก "จางเจียเจี้ย" 6 วัน 5 คืน (TG) ราคา: 24,900
บินตรงสู่ฉางซา เยือนเมืองมรดกโลก "จางเจียเจี้ย"...
บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคาเริ่มต้น : 19,900 บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคาเริ่มต้น : 19,900
อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6...
บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคาเริ่มต้น : 18,900 บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคาเริ่มต้น : 18,900
อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6...

แนะนำทัวร์เมืองจีนเส้นทางอื่นๆ

ฉลองสงกรานต์ บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD)  ราคา: 26,900 ฉลองสงกรานต์ บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคา: 26,900
อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6...
บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคาเริ่มต้น : 18,900 บินตรงสู่ เมืองมรดกโลก อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน (FD) ราคาเริ่มต้น : 18,900
อวตารจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6...
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน อาบน้ำแร่  (CA) ราคา 20,900 ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน อาบน้ำแร่ (CA) ราคา 20,900
ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน อาบน้ำแร่ ...
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ภูเขาหิมะซีหลิง - ง้อไบ๊ - เล่อซาน 5 วัน 4 คืน (TG) 32,900 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ภูเขาหิมะซีหลิง - ง้อไบ๊ - เล่อซาน 5 วัน 4 คืน (TG) 32,900
**ลานสกีธรรมชาติ สวยที่สุดในเมืองจีน**ภูเขาซีหลิง -...
นับถอยหลัง ... เข้าสู่ ปีใหม่ เคาท์ดาวน์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (HX) 26,900 นับถอยหลัง ... เข้าสู่ ปีใหม่ เคาท์ดาวน์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (HX) 26,900
นับถอยหลัง ... เข้าสู่ ปีใหม่ 2558เคาท์ดาวน์ฮ่องกง 3 วัน 2...
ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ** วันพ่อ **  (EK) 25,900 ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ** วันพ่อ ** (EK) 25,900
วันพ่อ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืนฮ่องกง :...
โปรโมชั่น...เซี่ยงไฮ้-ผู่ถ่อซาน-หังโจว-อู๋ซี  6 วัน 5 คืน  (FD) 18,999 โปรโมชั่น...เซี่ยงไฮ้-ผู่ถ่อซาน-หังโจว-อู๋ซี 6 วัน 5 คืน (FD) 18,999
เซี่ยงไฮ้-ผู่ถ่อซาน-หังโจว-อู๋ซี  6 วัน 5...
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (TG) 24,900 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (TG) 24,900
เยือนเมืองโบราณ คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน...
ต้อนรับปีใหม่ 2558  ปักกิ่ง - สกีรีสอร์ท (TG) 32,900 ต้อนรับปีใหม่ 2558 ปักกิ่ง - สกีรีสอร์ท (TG) 32,900
ต้อนรับปีใหม่ 2558  ปักกิ่ง...

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็กซ์ตร้า ฮอลิเดย์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02 118 2374 แฟกซ์:  02 328 7558
มือถือ : 08 5338 5097 , 08 6789 9356
อีเมลล์ : info@extraholidaysthailand.com

ติดต่อสอบถามรายการท่องเที่ยวและสอบถามข้อมูล
ท่องเที่ยวและบริการอื่นๆของทางบริษัทได้น่ะค่ะ 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05732
ติดต่อเราเพิ่มเติมได้ที่..
Facebook    Youtube
Twitter